Ludność

Według lustracji z 1564 roku w Poturzynie na 6,5 łana (109,2 ha) osiadłych było 26 kmieci, 5 zagrodników, karczmarz i pop prawosławny. Ludność mieszkająca w Poturzynie była typowo rolnicza. Większość stanowiła ludność wyznania prawosławnego. W 1880 roku wieś liczyła 99 domów i 853 mieszkańców, w tym tylko 147 katolików. Spis z roku 1921 uwzględniał we wsi 136 domów oraz 912 mieszkańców, w tym 83 Żydów i 696 Ukraińców, zaś w osadzie fabrycznej 11 domów, 133 mieszkańców w tym 23 Żydów i 1 Ukraińca. W czasie II wojny światowej cukrownia została zniszczona i wraz z nią osada fabryczna. Pozostał jedynie folwark. Oddziały nacjonalistów ukraińskich mordowały ludność polską we wsiach zamieszkałych przez mieszaną ludność polsko - ukraińską, w szczególności zaś w miejscowościach, w których istniały zorganizowane stanice, a także ludność polską zamieszkałą w licznych tu koloniach.

Podczas okupacji hitlerowskiej Poturzyn był kontrolowany przez nacjonalistów ukraińskich. Mieścił się tu posterunek policji ukraińskiej. Działające w okresie II wojny światowej ukraińskie nacjonalistyczne podziemie zaktywizowało się na Zamojszczyźnie szczególnie w drugim półroczu 1943 roku. Zmuszano ludność polską do opuszczenia tych terenów. Wiosną 1944 roku w powiecie tomaszowskim działał kureń Ukraińskiej Samoobrony Narodowej, dowodzony przez Mirosława Onyszkiewicza. Rozpoczęły się mordy dokonywane na ludności polskiej, która masowo uciekała na zachód. W 1944 roku zamordowano 162 mieszkańców Poturzyna narodowości polskiej.

Wiosną 1945 roku władze powiatowe rozpoczęły działania związane z wysiedlaniem ludności ukraińskiej z tego terenu oraz likwidowaniem oddziałów nacjonalistów ukraińskich. 24 kwietnia 1947 roku rozpoczęła się akcja "Wisła", która objęła ludność cywilną, pochodzenia ukraińskiego. Została ona wysiedlona na ziemie zachodnie Polski lub na tereny ZSRR. Ostatni transport ludności wyjechał z powiatu tomaszowskiego 16 lipca 1947 roku. Walka z ukraińskimi oddziałami trwała jednak do początków lat 50-tych. Zginęło wówczas na terenie gminy Telatyn kilku funkcjonariuszy ówczesnej Milicji Obywatelskiej. W wyniku akcji "Wisła" na terenie Poturzyna oraz okolicznych miejscowości pozostała jedynie ludność polska.

Chłopi na mocy reformy rolnej otrzymali ziemię, a na terenie folwarku utworzono Stację Hodowli Roślin z przyległymi filiami: Suszów, Nowosiółki i Kościaszyn. Obszar tego gospodarstwa liczył około 3000 ha. Rolnicy często na nowo zakładali gospodarstwa i budowali domy na działkach otrzymanych na mocy reformy.

Na terenie SHR zaczęły powstawać osiedla dla robotników. Do pracy przyjeżdżali ludzie z całej Polski. Na terenie folwarku wybudowano osiedle domków dwurodzinnych, a w latach 70-tych i 80-tych osiedle bloków. Obecnie wieś liczy około 700 (dane z roku 2004) mieszkańców zamieszkujących wieś oraz osiedle domków po byłej SHR. Część ludności, która znajdowała zatrudnienie w gospodarstwie, jest obecnie bezrobotna, część znalazła zatrudnienie w prywatnych spółkach w Poturzynie i w okolicy.